Home
เกณฑ์การสอบและการสอบแข่งขัน
 เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
  1. ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  2. เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษแล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ
การสอบแข่งขันขอรับทุน

การสอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  1. สอบข้อเขียน

    ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ, www.au.edu, www.elistening.au.edu, www.elistening.net  การประกาศผลการสอบข้อเขียน (รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์)  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2558      ทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net
  2. สอบสัมภาษณ์

    2.1   ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่  16 มีนาคม 2558      ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ  ( ติดตามรายละเอียดทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net )
    2.2   ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามคณะ / สาขาวิชาที่สมัคร รายละเอียดตามระบุในตารางด้านล่าง จะต้องทำการสอบวัดความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของสาขาวิชาเพิ่มเติมภายหลังการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้                              

 

คณะ

 

สาขาวิชา

 

วันที่

สอบ

 

เวลาสอบ

 

วิชาเฉพาะ

 

สถานที่สอบสอบ

 

อุปกรณ์ที่ผู้สมัคร

ต้องเตรียมเพื่อใช้สอบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สำปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 


 

 

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์


ดินสอ EE หรือ ดินสอ 6 B หรืิอ ดินสอถ่าน ยางลบ


ดนตรี

ธุรกิจดนตรี

การแสดงดนตรี

 

Music

Theory


   Audition

 

Music Theory & Audition

มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

เครื่องดนตรีตามประเภทที่ถนัด

(เฉพาะเปียโน มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมให้)

นิเทศศาสตร์ *

การโฆษณา

การประชาสัมพันธ์

การสื่อสารการแสดง

การสื่อสารผ่านสื่อใหม่

 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

ดินสอ EE หรือดินสอ 6 B หรือ ดินสอถ่าน ยางลบ สีตามถนัด อุปกรณ์สำหรับ

การระบายสี และกระดานรองเขียน

การออกแบบนิเทศศิลป์

 

กระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

- Part I: Design

 

 

- Part II: Drawing

    2.3   การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาในวันที่  17 มีนาคม 2558     ทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

 

หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะดนตรี สาขาวิชาธุรกิจดนตรี สาขาวิชาการแสดงดนตรี  และคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขากระบวนการจินตภาพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่ระบุในตารางข้างต้น ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

* สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนคณะนิเทศศาสตร์ จะต้องมาสอบสัมภาษณ์กับทางคณะนิเทศศาสตร์ (วันที่       เวลา สำหรับสาขาวิชา การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ และการแสดง และเวลา      สำหรับสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 

 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Copyright © 2015. eListening. Assumption University, www.au.edu